Stadgar
Sveriges Immunbristsjuksköterskors Intresseförening

SVERIGES IMMUNBRISTSJUKSKÖTERSKORS INTRESSEFÖRENING

Stadgarna fastställdes vid årsmötet 2004. Revideringar: 2001 - 2003 - 2004 - 2009 - 2015 - 2021

§ 1 Ändamål

SVERIGES IMMUNBRISTSJUKSKÖTERSKORS INTRESSEFÖRENING (SISSI) är en intresseförening för sjuksköterskor verksamma inom vården av barn och vuxna med primära immunbristsjukdomar samt för stödmedlemmar som sympatiserar med föreningens ändamål. Föreningens övergripande mål är att höja kompetensen för sjuksköterskor verksamma i Sverige avseende vård av dessa patienter.

§ 2 Målsättning

SISSI skall:

 • Fungera som ett forum för utbyte av kunskap och praktisk erfarenhet om vård och behandling av patienter med primära immunbristsjukdomar
 • Sprida information till andra sjuksköterskor om immunbristsjukdomar
 • Stimulera medlemmarna till att inhämta ny kunskap inom ämnesområdet
 • Stödja medlemmarna i deras utveckling av den professionella yrkesrollen

§ 3 Organisation

SISSI:s verksamhet bedrivs genom:
    a) årsmöte
    b) styrelsen
    c) konferenser/seminarier
SISSI:s verksamhet- och räkenskapsperiod löper  under en 2-årsperiod från1 september  ojämna år till 31 augusti nästföljande ojämna år.

§ 4  Medlemskap

Ordinarie medlemmar är sjuksköterskor som är verksamma inom vården av barn och vuxna med primära immunbristsjukdomar. Ordinarie medlemmar som går i pension erbjuds att kvarstå som ordinarie medlemmar. Stödmedlemmar är övriga medlemmar som sympatiserar med föreningens ändamål.

Skriftlig ansökan om medlemskap avgörs av SISSI:s styrelse.

§ 5  Utträde

Medlem kan utträda ur föreningen efter skriftlig anmälan till SISSI:s styrelse.

§ 6  Uteslutning

SISSI:s styrelse kan utesluta medlem som
    a) åsidosatt sin skyldighet enligt § 8
    b) trots en skriftlig påminnelse ej betalt förfallen medlemsavgift inom en (1) månad.

§ 7  Avgifter

Medlem skall betala avgift med belopp som fastställs av SISSI:s årsmöte.

§ 8  Medlems allmänna skyldigheter

Medlem har att följa dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut.

§ 9   Årsmöte

Årsmöte är SISSI:s högsta beslutande organ. Vid årsmöte har varje närvarande ordinarie medlem en (1) röst. Stödmedlem har förslagsrätt men ej rösträtt. Stödmedlem från läkemedelsindustrin, se § 13. Ordinarie årsmöte äger rum varje  ojämt år.

§ 10  Kallelse

Kallelse, föredragningslista, eventuella styrelsepropositioner och valberedningens förslag jämte eventuella förslag till stadgeändringar skall utsändas till ordinarie årsmöte senast två veckor i förväg. Övriga handlingar utdelas vid årsmötet. Kallelse till extra årsmöte sändes senast tio dagar i förväg.

§ 11  Dagordning

Årsmötets dagordning skall innehålla följande punkter:

 1. årsmötets behöriga utlysande.
 2. justering av röstlängd.
 3. val av justeringsmän tillika rösträknare.
 4. av årsmötets ordförande.
 5. val av årsmötets sekreterare.
 6. styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 7. revisionsberättelse.
 8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. motioner.
 10. styrelsepropositioner.
 11. styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 12. val av föreningens ordförande.
 13. denna punkt tags endast med vid årsmöte då val av ordförande är aktuellt.
 14. val av ledamöter i styrelsen.
 15. Denna punkt tags endast med vid årsmöte då val av ledamöter är aktuellt.
 16. val av revisorer jämte suppleanter.
 17. val av valberedning.
 18. övriga frågor.
 19. årsmötets avslutande.

§ 12  Motioner m m

På föredragningslistan upptas ärende (motion) om vilket medlem gjort skriftlig anmälan till SISSI:s styrelse senast sex veckor före årsmöte. I sådant ärende skall styrelsen avge yttrande. Motionstiden meddelas skriftligen. Dessutom behandlas övriga ärenden som upptagits i föredragningslistan. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande så beslutar. Sådant ärende skall anmälas vid sammanträdets öppnade.


Vid extra årsmöte behandlas endast ärende som angivits i kallelsen.

§ 13  Närvarorätt

Närvaro, yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer alla medlemmar, förutom representant från läkemedelsindustrin tillika medlem (stöd) i SISSI som ej äger närvarorätt vid föreningens årsmöten.


Beslutsrätt tillkommer endast ordinarie medlemmar. Ledamot av styrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

Särskilt inbjudna gäster äger närvarorätt om inte årsmötet vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda.

§ 14  Styrelsen

Styrelsen har den omedelbara ledningen av SISSI:s verksamhet och utgör mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstyrelsen består av ordförande och fyra ledamöter, samtliga valda bland föreningens ordinarie medlemmar.


Vid röstning fattas beslut med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

Styrelsen utses av årsmötet bland föreningens ordinarie medlemmar.

Ordförande utses på fyra år och övriga styrelsemedlemmar utses på två år.

Styrelsen är beslutsför då tre ledamöter deltar. Styrelsen skall sammanträda (till detta räknas även telefonkonferenser) minst fyra gånger per år.

§ 15  Uppgifter

Styrelsens uppgifter är att

 1. utse vice ordförande, sekreterare och kassör inom sig
 2. utse webmaster för SISSI.nu, ordföranden är ansvarig för innehållet
 3. utse den eller de personer som äger teckna SISSI
 4. leda verksamheten i enlighet med SISSI:s stadgar och fattade beslut
 5. tillvarata medlemmarnas intresse utifrån målsättningen
 6. anordna konferenser/seminarier
 7. utse erforderliga arbetsgrupper
 8. bereda ärenden till årsmötet
 9. upprätta föredragningslista till årsmötet
 10. verkställa årsmötets beslut
 11. förvalta föreningens medel och tillhörigheter
 12. ansvara för att SISSI.nu uppdateras

§ 16  SISSI.nu

Nyheter inom SISSI publiceras på hemsidan. Medlemmarna informeras fortlöpande, och kostnadsfritt, om viktiga uppdateringar av innehållet.

§ 17  Revisorer

SISSI:s räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer utsedda av årsmötet. Revisorerna utses bland de ordinarie medlemmarna.

§ 18  Valberedning

SISSI har en valberedning om tre ordinarie medlemmar, som ej ingår i styrelsen, varav en är sammankallande. Valberedningen bör i sitt förslag ta hänsyn till geografisk representation och överlämna sitt förslag till styrelsen fem veckor före årsmötet.

§ 19  Protokoll

Vid årsmöte och styrelsesammanträde skall protokoll föras.

§ 20  Röstning - årsmöte

Vid röstning på årsmöte fattas beslut med enkel majoritet. Omröstning sker slutet om någon begär det och vid lika röstetal avgör lotten.

§ 21  Stadgeändring

Beslut om ändring av denna stadga fattas av årsmöte. Förslag till stadgeändring utsänds i samband med kallelse till årsmöte. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är ense om beslutet. Ändring av stadgan kan även ske med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöte.

§ 22  Upplösning

Beslut om SISSI:s upplösning fattas genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar skall därvid användas för ändamål som fastställs i samband med beslutet om upplösning.